In verwachting van Gods belofte.

In verwachting van Gods belofte.
url
Maria had de boodschap van de engel gehoord, dat zij was uitgekozen uit al die vrouwen om de Messias ter wereld te brengen. De Messias betekent gezalfde, de door God gekozen Koning. In de wereldtaal van die tijd, het Grieks, werd hij de Christus genoemd.
In die dagen maakt zij zich klaar om op reis te gaan.
Zij verlangde om het grote geheim te vertellen aan haar nicht Elisabeth, de vrouw van de priester Zacharias, die woonde in een stadje in de bergen van Juda. Maria ging op weg, drie dagen reizen ver naar het Zuiden. Was er in Nazareth niet verteld, dat Elisabeth een kind verwachtte? Na la die jaren dat zij tevergeefs hadden uit gezien naar een zoon, een opvolger in de priesterdienst, was dat een wonder, zeiden de mensen. Zacharias zou een boodschap van een engel hebben gehad, toen hij dienst deed in de tempel. Van schrik en blijdschap kon hij sinds dien niet meer praten, zo had het hem aan gegrepen. Een paar maanden later was dat gebeurd. In die tijd van verwachting wilde Maria bij Elisabeth en Zacharias zijn, die meer wisten van de hemelse dinge. Maria had zich aan gesloten bij een kleine karavaan reizigers. Alleen op reis gaan door de bergen deed niemand. Zij praten bijna niet met de anderen, er was een te groot geheim te bewaren. En wie zou het hebben geloofd? Het was niet te geloven, dat de Messias zou komen, dat het eeuwenlange wachtten voorbij zou ziin. Zij liep maar voort over de stoffige wegen en had geen oog voor het wijde land van Israël, zo was zij naar binnen gekeerd met haar gedachten: dat Hij niet op de wolken zou nederdalen, maar geboren worden als een mensen kind, als haar kind. en zij was toch maar een arme eenvoudige vrouw. en Jozef, de timmerman zou zijn vader worden. Zij zouden voor Hem mogen zorgen. Onderweg begon zij telkens te neuriën van blijdschap. Maar als zij uit ruste langs de weg en brood at met de mensen van Nazareth, kwam er weer twijfel in haar. Was het geen droom geweest die voorbij ging? Zou het verbeelding zijn? Na drie dagen kwam Maria in het stadje, waar het priester echtpaar woonde. Ze had niet gemerkt dat ze moe was van de reis. Haar mantel en hoofddoek zagen grijs van het stof. Ze klopte aan de poort een knecht deed open en leidde haar naar binnen. Vrede, riep Maria en Elizabeth kwam haar tegemoet. Wat vreemd het was of de vrede op dit ogenblik werkelijk haar huis binnen kwam. Toen Elizabeth de groet van Maria hoorde voelde zij hoe haar kind opsprong in haar schoot, zij werd vervuld van de Heilige Geest en riep als een profetes: Maria, je bent gezegend om het kind dat je ter wereld zult brengen. oen vertelde Maria het geheim van Elizabeth. Wat zij voelde en vertelde werd een lied. Dit is het lied van Maria, zoals het in de Bijbel staat.
Mijn ziel maakt groot de Heer,
ik verblijd mij over God, mijn redder,
omdat Hij naar mij heeft omgezien,
al ben ik een arme eenvoudige vrouw
De mensen zullen mij prijzen,
omdat de Machtige grote dingen aan mij heeft gedaan.
Heilig is Zijn naam en Zijn barmhartigheid is voor allen
die ontzag voor Hem hebben.
Machtigen heeft Hij van de troon gestort en een voudigen verhoogd,
hongerige verzadigd en rijken met lege handen weggezonden.
Hij heeft gedacht aam de belofte, die Hij gedaan heeft voor Abraham,
dat eens zijn heil. aan Israël geschonken, voor de hele wereld zou zijn.
Maria bleef daar ongeveer drie maanden en keerde toen naar Nazareth terug.

Christus is geboren.
En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat alle mensen in zijn wereldrijk moesten worden in geschreven. En allen gingen op weg om zich aan te geven ieder naar de stad, waar hij vandaan kwam. Jozef trok op van Gahlea, uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet omdat hij van Davids familie was, om zich te laten inschrijven met Maria zijn vrouw die een kind verwachtte. En het geschiedde toen zij daar waren dat het kind geboren werd. En zij brachten een zoon ter wereld haar eerstgeborene. Wikkelde Hem in de doeken en legde Hem in een kribbe omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in die zelfde landstreek die in het open veld ’s nachts de wacht hielde over hun kudde. Plotseling stond de engel des Heren bij hen en Gods heerlijkheid omstraalde hen en zij vreesden met grote vreze. En de engel zei tot hen: ‘Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap bestemd voor het hele volk: Heden is u redder geboren. Christus de Heer in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: u zult een pas geboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde; Ere zij God in den hoge en vrede op aarde, onder de mensen in wie welbehagen heeft.’ En het geschiedde toen de engelen van hen waren heen gegaan naar de hemel dat de herders tot elkaar zeiden: Laten we naar Bethlehem gaan om te zien, het woord, dat gebeurd is en ons door de Heer is bekend gemaakt. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kind, liggende in de kribbe. En toen zij dit gezien hadden maakten zij het woord bekend dat hun over dit kind gezegd was. En allen, die ervan hoorden verbaasden zich over het geen hun door de herders gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug. God lovende en prijzende over al wat zij hadden gehoord en gezien zoals het hun gezegd was.
Ingezonden door Suzan de Boe.


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.