Pastoraat

VAN  DE  PREDIKANT

Landbouw en bouw
We leven in een tijd van meer dan één crisis: op sociaal-economisch, politiek (zowel nationaal als internationaal) en psychisch terrein, en ook als kerken. Zo is er ook een crisis in de landbouw (met name de veeteelt, maar ook de akkerbouw) en in de bouw: sectoren die in de Zeeuwse economie belangrijk zijn. In beide speelt de stikstofproblematiek een belemmerende rol. Dat vormt een bedreiging voor de arbeidsvreugde en de broodwinning van nogal wat mensen, terwijl voedsel en woningen onmisbaar zijn.
In Kolossenzen 2:6-7 wordt ons voorgehouden: Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. ‘Geworteld’ dat kun je in verband brengen met de landbouw: gewassen kunnen alleen vruchtbaar zijn als ze goed geworteld zijn in voedzame grond. En ‘gegrondvest’, dat hoort bij de bouw: een bouwwerk moet een deugdelijke fundering hebben. In de vertaling van 1951 gaat het niet alleen over het fundament, maar over de voortgaande bouwwerkzaamheden: ‘geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem…’. Het gaat dus over je relatie met Christus: in verbondenheid met Hem kun je wortel schieten in Gods liefde, daarin een stevige basis vinden om op te staan, en verder opgebouwd worden door de heilige Geest. Ook in crisistijd kan dat gewoon zo blijven en doorgaan.
Dat houdt een opdracht voor onszelf in: we worden geroepen om dichtbij Jezus Christus te blijven en onze relatie met Hem te onderhouden en te versterken. Tegelijk is dit iets dat we niet op eigen houtje hoeven te doen: de Geest, wiens komst we onlangs op het Pinksterfeest gevierd hebben, wil daarin met ons samenwerken en ons helpen.
 
Gespreksgroep
Op maandag 15 mei waren we weer bijeen in de consistorie. Het slot van programma 9 en het begin van programma 10 leverden ons rijkelijk gespreksstof: wat betekent het dat je je eigen plek mag hebben als deel van het lichaam van Christus (1 Kor. 12:14-25) en wat is het gevaar van jaloezie (Gen. 4:1-16)?
We hebben afgesproken om hiermee verder te gaan op maandag 26 juni a.s. om 14.30 uur. De kring is niet gesloten maar open: u kunt er nog bij!
 
Meeleven
Dhr. Moerdijk (Wilgenstraat 47 in Goes) moest met een herseninfarct opgenomen worden in het ADRZ, maar kon gelukkig al gauw naar huis terug. Hopelijk herstelt hij daar verder en komt dit gezondheidsprobleem niet terug.
Mevr. Van de Vrie (Noordoortplaat 48) is weer thuisgekomen na verblijf in het ziekenhuis en Ter Valcke. Haar longen zijn niet goed, en dat is helaas er niet beter op geworden.
In alle situaties mogen we zingen en onszelf voorhouden: ‘Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, der trouwe hoed’ en zegen van Hem die ’t al regeert…’
 

ds. A. Spaans