Martha en Maria

Martha en Maria.

Twee plaatsen lagen aan
Martha
weerszijden van de Olijfberg. Aan de westelijke zijden van deOlijfberg Jeruzalem, blinkend op de heuvelen met marmeren paleizen en een tempel met gouden dak. Aan de andere zijde het aanzienlijke Bethanië, verscholen tussen de bergen aan de weg naar Jericho. Maar in dat kleine Bethanië heeft Jezus meer liefde genoten dan in het grote Jeruzalem. Daar vond Hij vrede, meer dan in de vrede stad, want daar woonden echte vrienden. En dikwijls als Hij in de stad gepredikt had en er de vijandschap van de Joden had verdragen, ging Hij “s avonds de Oostpoort uit, het dal Josaphat door, de beek Kidron over en het pad naar de Olijfberg op.
Dan kwam Hij langs de hof Gethsémané, die op de helling lag en waar Hij dikwijls de eenzaamheid zocht om met zijn Vader alleen te zijn. Hij bereikte de top vanwaar men een groot deel van het land kon overzien en daarna was het maar een paar minuten meer af naar Bethanië. Dan stond Martha al aan de deur, om Hem binnen te nodigen. Maria’s ogen straalden als zij Hem zag. En ook Lazarus ontving Hem met grote hartelijkheid. Altijd was de Meester welkom bij deze vriendelijke mensen Ze waren na de dood van hun ouders bij elkaar blijven wonen. Twee zusters en een broer en waren welgestelde mensen. Ze hadden veel vrienden onder de voorname Joden.
Maar hun beste vriend was Jezus en als Hij in hun huis was kon hun geluk niet groter zijn. Eens was Jezus weer in dat huis gekomen en toen Hij was gaan zitten hurkte Maria aan zijn voeten en luisterde naar zijn stem. Zo toonde zij haar liefde door wat stil bij Hem te gaan zitten en geen woord van Hem te missen. Martha toonde haar liefde anders. Zij was een bedrijvige vrouw die meende dat zij altijd bezig moest zijn. Nu Jezus op bezoek was gekomen hoopte het werk zich op. Voor Hem was niets te goed.

Martha moest koken en bakken het vuur verzorgen en tafel dekken.
martha2
Zij liep haastig af en aan zij ving een paar woorden van Jezus op en vóór ze goed tot haar waren doorgedrongen werden ze reeds weer verjaagd door de zorgen. Ze liep hoe langer haastiger en maakte zich zenuwachtig dat ze niet klaar kon komen. Ze stond overal alleen voor. Maria zat maar aan Jezus voeten en zag met glanzende ogen naar Hem op en scheen er niets van te merken hoe zij sloofde. Toen  Martha dááraan dacht zuchtte ze diep. Jaloers en  verwijtend keek zijn naar haar zuster. Ze liep luidruchtig langs haar heen om de aandacht te trekken en kreeg medelijden met zichzelf. Dat de Meester dat nu allemaal maar goed vindt dacht zei verdrietig. Hij merkte het toch wel dat ik alles alleen moet doen? Zij had een kleur van op winding en eindelijk hield zij het niet langer uit en zei knorrig: Here trekt u het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij kom helpen. Maar Jezus schudde het hoofd. Hij kende Martha zo goed. Hij wist dat zij Hem liefhad, evengoed als Maria en dat zij zich uitsloofde uit liefde voor Hem. Maar zij moest leren dat Hij niet gekomen was om veel en goed te eten, maar om haar met zijn woord gelukkig te maken. Die ijverige Martha had veel te veel drukte gemaakt en niet alleen uit liefde, maar ook wel een beetje om daar over geprezen te worden. Nu hadden die drukte en die zorgen haar zó vervuld dat zij geen tijd gunde om naar Jezus te luisteren en Hem zelfs had berispt! Daarom zei de Here vriendelijk: Martha, Martha u maakt u bezorgd en druk over vele dingen maar weinigen zijn nodig of slechts één; Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Martha en Maria de zusters uit Bethanië hadden beiden Jezus lief en diende Hem elk op haar eigen wijze. En in het moeilijke leven van die vrouwen Hem tot troost geweest.

Ingezonden door  Suzan de Boe.