Goede tijden, slechte tijden
Ik denk dat veel mensen het gevoel hebben dat we er de laatste tijd niet meer op vooruitgaan. De problemen stapelen zich op, en de situatie in de wereld wordt steeds meer dreigend. Zijn er ‘slechte tijden’ begonnen? Het zou zo maar kunnen. Een halve eeuw geleden leek de wereld veiliger en overzichtelijker, als je terugkijkt. Overigens, als je nog wat verder terugkijkt, waren de tijden in elk geval slechter dan nu, in diverse opzichten...
Onlangs las ik in Jeremia 1:1-3:v Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin.   
De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia,
de zoon van Amon, over Juda regeerde.       
Ook sprak Hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap weggevoerd.
De namen die hier genoemd worden, zullen u wellicht niet direct veel zeggen. Het gaat over een periode rondom het jaar 600 voor Christus. De eerste koning die hier genoemd wordt, Josia, maakte een veelbelovend begin met een zuivering op religieus gebied in Juda. Hij ruimde veel afgoderij op. Er gloorde nieuwe hoop: zou er nu een einde komen aan de neergang van het land? Maar dat viel tegen: de koning sneuvelde in een veldslag met het leger van Egypte, en onder zijn
opvolgers Jojakim en Sedekia ging het verder bergafwaarts, naar de ondergang.
Pas na 70 jaar ballingschap in Babel volgde er een soort ‘doorstart’ voor Juda, onder Ezra en Nehemia.
Jeremia was dus profeet in goede en slechte tijden. Maar in elke tijd (goed of slecht) moeten er woorden klinken die van God komen. Door mensen als Jeremia gesproken, maar door Gods Geest geïnspireerd.  Dat geldt ook voor onze tijd, of we die nu ‘goed’ of ‘slecht’ vinden. Altijd weer roept God ons tot vertrouwen en bekering, net als in de tijd van Israëls profeten. Zonder Hem is het een slechte tijd, en met Hem kan het ondanks ongunstige omstandigheden toch wel een goede tijd zijn.
We zijn de Veertigdagentijd ingegaan, op weg naar Pasen. Voor Jezus werden de tijden steeds slechter: alsmaar meer vijandschap en minder aanhang, en tenslotte kon Hij zelfs uitroepen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”
Donkerder dan dat kon het niet meer worden. Maar intussen was en bleef Hij zelf het levende Woord van God in mensengedaante. Een mens geworden oproep tot vertrouwen en bekering. En na die slechte tijd volgde er onverwachts de goede tijd van Pasen: nieuw leven brak zich baan, door de dood heen! Gods Woorden overleven goede en slechte tijden; hopelijk ook onze tijden, of die nu goed of slecht zijn. Met die woorden kunnen wij alle tijden doorstaan, ook in Wilhelminadorp.

Stiltemomenten
Ons fraaie kerkgebouw biedt de mogelijkheid om tot rust en bezinning te
komen, niet alleen op zondag, maar soms ook door de week. Voor de komende maanden zijn daarvoor de volgende tijden gepland: 4 april, 2 mei, 6 juni en 4 juli. Steeds op donderdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. U moet niets, u mag er gewoon bij komen zitten, en een kaarsje aansteken als u dat wenst. Welkom!
Bevestiging Peter
Na twaalf jaar trouwe dienst moest Peter Blok vorig jaar terugtreden als
ouderling-kerkrentmeester: dat was kerkordelijk verplicht. Na een periode van elf maanden mag je dan opnieuw bevestigd worden in een kerkelijk ambt.
Gelukkig is hij daartoe bereid gevonden. Die bevestiging  hoop ik te kunnen doen op 28 april a.s.  Dit natuurlijk mits er geen bezwaren hiertegen ingediend worden; dat kan eventueel bij de scriba, Kees Nijssen, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend.
We hopen op een vreugdevolle nieuwe ambtsperiode voor Peter, tot zegen voor hemzelf en onze gemeente!
 
Contacten met De Levensbron
Op 14 januari was er voor de tweede keer een eredienst met een flink aantal gasten van De Levensbron. Evenals op 1 oktober jl. is dat aan beide kanten als heel positief ervaren. De kerkenraad wil graag in dit spoor doorgaan, en die wens leeft ook bij een aantal mensen van De Levensbron.
De derde keer is afgesproken voor zondag 24 maart a.s., met als voorganger kerkelijk werker dhr. E. Tramper.  Dan is er ook weer kindernevendienst, en muzikale medewerking o.l.v. Eva en Jan-Willem Dekker. De vierde keer is gepland voor 12 mei, met ds. S. Doolaard als voorganger. We hopen dat deze contacten zich verder op een vruchtbare manier voor alle betrokkenen blijven ontwikkelen.
Groet

Janke en ik zijn verhuisd en kunnen nu, na een nogal rommelige tijd, waarin een broer van Janke terminaal werd en kwam te overlijden, ons nieuwe huis steeds verder inrichten. We zijn blij dat we dit plekje gevonden en verkregen hebben!
En nu gaat het verder richting mijn emeritaat: eind september, na mijn 67e verjaardag. Dat betekent echter niet dat ik dus stop met mijn predikantswerk in Wilhelminadorp. De kerkenraad en ik hebben besloten dat ik hier dan doorga, voorlopig voor één jaar, voor acht uur per week. En met het oog daarop herhaal ik hier de woorden die ik hierboven over Peter schreef: hopelijk met vreugde en zegen voor de gemeente en mijzelf!
Met een vriendelijke groet vanuit onze nieuwe woning (Zandkreekstraat 38 te Kortgene),
mede namens Janke,   ds. A. Spaans