ANBI regeling en RSIN-nummer.
wp8258f7be_00

De Protestantse gemeente te Wilhelminadorp en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een Groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Algemene gegevens:
RSIN (fiscaal nummer):
Kerkvoogdij 002667605
Diaconie.      824133961

Contactgegevens:

Scriba:
K.M. Nijssen
Stadhouderslaan 20
4466 TT Goes
0113-212079
k.m.nijssen@kpnmail.nl

Kerkrentmeester-administrateur:
dhr P.J. Blok,  
Blokjesplaat 36,  4465 BE Goes,  tel 0623586355 ,
e-mail:  administratie@kerkwilhelminadorp.nl

Diaconie:  
dhr G. de Jonge,
Brugstraat 19, 4475 AN Wilhelminadorp , tel 0113 211057
www.kerkwilhelminadorp.nl
 
Doelstelling en missie:
De Protestantse Gemeente te Wilhelminadorp wil een gemeente zijn die zich laat inspireren door het Woord. De gemeente weet zich geroepen door de Allerhoogste om te bouwen aan een geloofgemeenschap waarvan de leden met respect voor ieders geloofsbeleving de ontmoeting met God en elkaar willen vieren en in praktijk brengen in de samenleving. De Protestantse Gemeente te Wilhelminadorp maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en via haar van de wereldwijde kerk.
Bestuurssamenstelling:
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant of voorganger, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen) die worden afgevaardigd door gemeente, De preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beloningsbeleid:
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. De predikant of voorganger is geen werknemer maar een zelfstandig belastingplichtige. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

Activiteiten:
De vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad voor de classis Goes en op de website van de gemeente: www.kerkwilhelminadorp.nl

Financiële verantwoording:
De begroting en de jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Wilhelminadorp zijn openbaar en worden integraal gepubliceerd op de website. Deze stukken hieronder te vinden:

Anbi overzicht voor publicatie 2021 Diaconie
Anbi overzicht voor publicatie 2022 CVK