Als een Duif


url
Als een duif.
Toen Jezus hoorde over de doop van Johannes, is Hij van huis weggegaan om hem te zoeken bij de Jordaan. Er waren vaak geruchten over de mensen die het volk tot iets op riepen of een overwinning voorspelden: Als dit of dat gebeurt dan zal God ingrijpen. Dan zult ge gelukkig zijn Israël, en Uw voet zetten op de nek van de adelaar, de Romeinen overwinnen en de ellende zal voor bij zijn! Anderen zeiden: Als we alleen maar eenmaal allen op sabbat doen wat geboden is, dan zal de Messias komen. Dan zal ons land veranderen in het paradijs. In Jeruzalem zal Hij de troon bestijgen en koning over de wereld worden. Hij zal op het dak van de tempel staan en allen zullen komen tot Zijn licht. Meestal was het maar een stormvlaag uit de wereld, een opstand bij voorbeeld zoals een zekere Judas uit Galilea het volk opgeroepen tot een strijd met de wapen: Betaal geen belasting aan de keizer! God is Koning! Met de boodschap van Johannes de Doper was het anders dat was dezelfde stem als van de profeten. Jezus, herkende er de Geest van God in, het was een woord uit de hemel, een teken dat Gods tijd gekomen was. Nu kon Jezus blijven timmeren in de werkplaats. Hij ging op weg, als of Hij al die jaren op dit sein gewacht had. Het kan zijn. Dat zijn vader niet meer leefde. Zijn moeder zal geschrokken zijn toen zij het hoorde: Ik ga weg van Huis, want mijn tijd is gekomen. Net als toen in de tempel toen hij twaalf jaar was zei Hij het, als of Hij ergens anders thuis hoorde. Hij sprak als meester en niet als kind. Jezus, ging naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden, want Hij geloofde dat God Hem door Johannes riep. Hij wilde er bij zijn, de stem van God gehoor geven. Johannes doopte telkens op verschillende plaatsen. Nu was het bij Betharaba, zeiden de mensen die er vandaan kwamen. Dat is bij het veerhuis. Van Nazareth was dat wel een dag lopen. Die nacht kwam Jezus in het warme dal van de Jordaan. Het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Het water van de Jordaan stroomde voorbij, glinsterend in het licht van de maan. Het was voor Jezus geen gewone rivier meer, maar de rivier van de doop, de grens tussen de oude wereld en het Rijk van God. Hij wilde morgen niet aan de kant staan om toe te kijken, nee, Hij wilde zelf helemaal ondergaan in het water als teken dat Hij alles wilde geven voor Gods Rijk, tot zelfs zijn leven. O, Heer, erbarm U over de wereld, ga aan het werk, wacht niet langer, Uw koninkrijk is gekomen. In de uren van nacht schoof de maan langzaam naar de horizon. Het daagde in het Oosten. Toen zocht Jezus waar Johannes was. Deze stond op een open plek bij de rivier en deed zijn morgen gebed. Als iedere dag bad hij om de komst van de Messias. Johannes zag Jezus aan komen en dacht: Hier komt iemand van God, uit de hemel. Jezus, vroeg aan Johannes om Hem te dopen, maar deze weerde het af en zei: Ik zou door U gedoopt moeten worden en U komt naar mij toe? Jezus antwoordde: Het is Gods wil dat het gebeurt. Zo liet Johannes Jezus begaan. Terwijl hij achter Jezus het water in liep tot waar het diep genoeg was, moest hij denken aan een onschuldig lam. Jezus, liet zich onderdompelen in het diepe water, terwijl Hij geen kwaad gedaan had: Uw wil geschiede. Hij kwam weer uit het water, sprekend met God: Uw koninkrijk kome. en op dat zelfde ogenblik ging de hemel voor Hem open en de Geest van God kwam op Hem toe als een witte duif. Hij hoorde de stem van God: gij zijt mijn geliefde Zoon. In u heb ik mijn wel behagen. Toen dit gebeurd was, dreef de Geest van God Jezus naar de woestijn. Hij volgde de Jordaan naar het zuiden. God bracht hem naar de woestijn, het dode verlaten land, waar Hij alleen was in de grote stilte. Mozes en Elia waren in de woestijn geweest. Veertig dagen en veertig nachten was Mozes op de berg, en veertig dagen liep Elia door de wildernis. Jezus was veertig dagen en veertig nachten in de woestijn en Hij at niets. Hij was bij de wilde dieren. , s Nachts hoorde Hij de Hyena’s en de jakhalzen huilen. Hij was niet meer bij de mensen. Dagen en nachten sprak Jezus met God. Als Gij wilt dat Uw koninkrijk komt op de wereld wat moet ik dan doen? Hij wist wat de mensen verwachtten: vrijheid en een goed leven. Niet meer slaaf zijn van vreemde machten Israël het middelpunt van de wereld en de Messias Koning in Jeruzalem. Ja, de Messias zou op de wolken van de hemel op aarde komen en voorgoed aan alle ellende een eind maken. Eindelijk werd de honger te groot. Hij voelde zich zwak en ellendig. Hij verlangde naar brood. Overal waar Hij keek, zag Hij zand en stenen, grote en kleine stenen, dood en hard: stenen in plaats van brood. Toen kwam de verzoeking: Als ge de Zoon van God zijt, zeg dan dat de stenen brood worden. Maar Jezus, die verging van de honger, weerde de Boze af en zei: Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van het Woord, dat God spreekt. De macht van de Boze probeerde daar in die doodse vrijheid verwijdering te brengen tussen Jezus en God. De Christus zou immers de macht van de duisternis komen verstoren. Hij nam Jezus in gedachten mee naar het dak van de tempel en zei: Als ge de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden. Er staat toch in een psalm dat de engelen U op de handen zullen dragen en ge Uw voet zult stoten aan een steen. Dan zullen de mensen het wonder zien, dat ge uit de hemel op aarde daalt, en dan zullen de mensen het wonder zien dat ge uit de aarde neerdaalt en dan zullen zij in U geloven en ge zult de Koning zijn. Jezus, voelde dat zo niet de wil van God was. Hij vroeg zich af of Hij als Gods geliefde kind zijn voet nooit zou behoeden te stoten aan een steen. Zoals Hij samen met de mensen ondergegaan was in het water van de Jordaan zo wilde Hij het lot van de mensen in de wereld dragen. Daarna beklom Jezus een hoge berg. Het kan de berg Nebo zijn geweest waarop Mozes had gestaan toen hij beloofde land zag liggen. Jezus, wist dat de wereld heel groot was. Toen toonde de Boze Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid zei: al deze dingen zal ik U geven, als ge U voor mij buigt en mij aanbidt. Jezus antwoordde Hem: Ga weg, satan! Er staat geschreven: Gij zult de Heer Uw God aanbidden en Hem alleen dienen! Toen verliet de Boze Hem en engelen kwamen en dienden Hem.
Ingezonden door Suzan de Boe.


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.